Jak můžeme pomoct?

Proč byl můj účet zrušen?

Ve výjimečných případech můžeme váš účet s okamžitou platností zrušit nebo pozastavit a zakázat vám přístup na naše webové stránky. Výjimečnými případy se rozumí následující:

máme-li důvod vás podezřívat z podvodného jednání,

pokud jste nám (nebo osobě jednající naším jménem) neposkytli informace, které jsme si vyžádali, nebo máme důvod domnívat se, že jste poskytli nesprávné či nepravdivé informace,

z vaší strany došlo k trvalému nebo závažnému porušení našich podmínek a ujednání a nezjednali jste v přiměřené lhůtě nápravu,

máme-li důvod domnívat se, že vaše používání aplikace Revolut poškozuje naši společnost či její software, systémy nebo hardware,

máme-li důvod domnívat se, že dalším využíváním účtu můžete poškodit naši pověst a dobré jméno,

pokud jsme vás požádali o splacení dlužné částky a vy jste tak v přiměřené lhůtě neučinili,

pokud jste vyhlásili úpadek nebo

pokud jsme povinni tak učinit ze zákona, nařízení, soudního příkazu nebo pokynů ombudsmana.

Váš účet se můžeme rozhodnout zrušit či pozastavit i z jiných důvodů. V takovém případě bychom vás kontaktovali prostřednictvím aplikace Revolut minimálně dva měsíce předem.

Bohužel vám nemůžeme poskytnout konkrétnější informace ohledně zrušení účtu. Tato rozhodnutí jsou konečná a neexistují žádné další kroky, které byste mohli učinit, abyste nám zabránili ve zrušení či pozastavení účtu.

Související články