Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι το έντυπο «W-8 BEN»;

Το έντυπο «W-8 BEN» είναι ένα έντυπο της Φορολογικής υπηρεσίας (IRS) των ΗΠΑ που χρησιμεύει ως Πιστοποιητικό καθεστώς αλλοδαπού πραγματικού δικαιούχου. Με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου εντύπου, επιβεβαιώνετε ότι δεν είστε φορολογούμενος πολίτης των ΗΠΑ και ότι μπορεί να επιβληθεί ένα μειωμένο ποσοστό παρακράτησης φόρου, ανάλογα με τη χώρα κατοικίας σας και τυχόν φορολογικής συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ της εν λόγω χώρας και των ΗΠΑ.

Το συγκεκριμένο έντυπο συμπληρώνεται αυτόματα βάσει των πληροφοριών που έχετε δώσει κατά τη διαδικασία εγγραφής σας. Στη συνέχεια, το υπογράφετε ηλεκτρονικά μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή.

Θα καταστήσουμε διαθέσιμη τη συμπλήρωση του εντύπου W-8 BEN στην εφαρμογή σε μια μελλοντική έκδοση.

Σχετικά Άρθρα