Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί έκλεισε ο λογαριασμός μου;

Διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε ή να αναστείλουμε αμέσως τον λογαριασμό σας και να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι εξαιρετικές περιπτώσεις περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

Εάν έχουμε βάσιμους λόγους να υποπτευόμαστε ότι συμπεριφέρεστε με δόλιο τρόπο.

Εάν δεν μας δώσατε (ή κάποιος που ενεργεί για λογαριασμό σας) τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε ή έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες που μας παραχωρήσατε είναι ανακριβείς ή ψευδείς.

Εάν παραβιάσατε τους Όρους και Προϋποθέσεις κατά τρόπο σοβαρό ή επαναλαμβανόμενο και δεν έχετε αποκαταστήσει την παραβίαση εντός του εύλογου διαστήματος που σας γνωστοποιήσαμε ως προθεσμία για να το πράξετε.

Εάν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι η χρήση της εφαρμογής Revolut από εσάς είναι επιζήμια για εμάς ή το λογισμικό, τα συστήματα ή το υλισμικό μας.

Εάν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι η συνέχιση της χρήσης του λογαριασμού σας από εσάς θα έβλαπτε τη φήμη ή την πελατεία μας.

Εάν σας ζητήσαμε να αποπληρώσετε το χρηματικό ποσό που μας οφείλετε και εσείς δεν το πράξατε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Εάν κηρύξατε πτώχευση ή

Εάν πρέπει να το κάνουμε βάσει νόμου, κανονισμού, δικαστικής εντολής ή οδηγιών του διαμεσολαβητή.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να κλείσουμε ή να αναστείλουμε τον λογαριασμό σας για άλλους λόγους. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω της εφαρμογής Revolut τουλάχιστον δυο μήνες προτού προβούμε σε αυτό.

Δυστυχώς, δεν μπορούμε να σας παρέχουμε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το κλείσιμο του λογαριασμού. Οι εν λόγω αποφάσεις είναι οριστικές και δεν υπάρχουν επιπρόσθετα μέτρα τα οποία μπορείτε να λάβετε, προκειμένου να αποτρέψετε την εκτέλεση κλεισίματος ή αναστολής ενός λογαριασμού.

Σχετικά Άρθρα