Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι η Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας;

Τι είναι η Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας;

Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας περιλαμβάνει την υποβοήθηση, συλλογή ή παροχή κεφαλαίων με σκοπό την πιθανή χρήση τους για την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών ή οργανώσεων. Τα κεφάλαια μπορεί να προέρχονται τόσο από νόμιμες όσο και παράνομες πηγές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για την Καταστολή της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, ένα πρόσωπο διαπράττει το αδίκημα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας «εάν αυτό το πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, παράνομα και σκόπιμα, παρέχει ή συλλέγει κεφάλαια με πρόθεση να χρησιμοποιηθούν ή με τη γνώση ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, πλήρως ή εν μέρει, με σκοπό τη διάπραξη» αδικήματος εντός του αντικειμένου της Σύμβασης.

Πρωταρχικός στόχος των ατόμων ή οντοτήτων που εμπλέκονται στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας δεν είναι συνεπώς απαραίτητα η απόκρυψη της πηγής των χρημάτων, αλλά η απόκρυψη τόσο της χρηματοδότησης όσο και της φύσεως της χρηματοδοτούμενης δραστηριότητας.

Τι είναι η Αντιτρομοκρατική Χρηματοδότηση (CTF);

Ο όρος «Αντιτρομοκρατική Χρηματοδότηση» αναφέρεται συγκεκριμένα σε όλες τις πολιτικές και νομοθετήματα που αναγκάζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παρακολουθούν προληπτικά τους πελάτες τους με σκοπό την αποτροπή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Παγκόσμια Αντιτρομοκρατική Στρατηγική του ΟΗΕ ως παράδειγμα της δράσης της CTF:

Η Παγκόσμια Αντιτρομοκρατική Στρατηγική του ΟΗΕ (A/RES/60/288) αποτελεί μοναδικό παγκόσμιο εργαλείο για την ενίσχυση των εθνικών, περιφερειακών και διεθνών προσπαθειών με στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Μέσω της ομόφωνης υιοθέτησής της το 2006, όλα τα Κράτη Μέλη του ΟΗΕ συμφώνησαν για πρώτη φορά σε μια κοινή στρατηγική και επιχειρησιακή προσέγγιση με στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Η στρατηγική στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι η τρομοκρατία δεν είναι αποδεκτή σε όλες τις μορφές και εκφάνσεις της. Αποφασίζει επίσης να λάβει πρακτικά μέτρα, ατομικά και συλλογικά, για την αποτροπή και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτά τα πρακτικά βήματα περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα μέτρων που κυμαίνονται από την ενίσχυση της κρατικής ικανότητας για την αντιμετώπιση των απειλών τρομοκρατίας έως τον καλύτερο συντονισμό των αντιτρομοκρατικών δραστηριοτήτων του συστήματος του ΟΗΕ.

Η Παγκόσμια Αντιτρομοκρατική Στρατηγική του ΟΗΕ υπό μορφή ψηφίσματος και προσαρτημένου Σχεδίου Δράσης (A/RES/60/288) αποτελείται από 4 πυλώνες και συγκεκριμένα:

1. Αντιμετώπιση των συνθηκών που ευνοούν την εξάπλωση της τρομοκρατίας.

2. Μέτρα για αποτροπή και καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

3. Μέτρα οικοδόμησης της ικανότητας των κρατών για αποτροπή και καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς επίσης ενίσχυση του ρόλου του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα αυτόν.

4. Μέτρα διασφάλισης του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους, αλλά και του κράτους δικαίου ως θεμελιώδους βάσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Σχετικά Άρθρα