Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Business details verification failed

You can find the reason why your business verification failed in the in-app Home tab under 'Requires action'.

Reasons your business verification might have failed:

  • The required documents are missing certification
  • The documents you provided are older than the required timeframe
  • The business details in the provided documents, for example, the name and registration number don't match your application
  • Your business status shows as inactive on official registries