Kaip galime padėti?

Mokestis už rezervaciją atrodo neteisingas

Kainų informacija

Visą kainų informaciją (kiek ir kada reikės mokėti) matysi prieš atsiskaitant.

Kad peržiūrėtum kainas, spustelk ant ( i ) kainos piktogramos, kai rinksiesi viešnagės vietą arba būsi atsiskaitymo puslapyje.

Į kainų informaciją įeina kaina už naktį ir bet kokie mokesčiai. Taip pat nurodoma, ar juos reikia mokėti atsiskaitant ar viešnagės vietoje.

Užbaigus rezervaciją, šią informaciją gali peržiūrėti „Revolut“ viešnagių puslapio skiltyje „Mano rezervacijos“.

Papildomi mokesčiai

Priklausomai nuo viešnagės vietos, tau gali būti taikomi papildomi mokesčiai, priimti vietinės arba nacionalinės valdžios. Taip pat gali tekti susimokėti už papildomas apgyvendinimo vietos siūlomas paslaugas. Į šiuos mokesčius gali įeiti:

  • mokesčiai už papildomus žmones;
  • miesto mokestis;
  • kurorto ar patogumų mokesčiai.

Šių mokesčių informaciją ir kada juos mokėti (rezervuojant ar atvykus į vietą) rasi prieš tai aprašytoje kainų informacijoje.

Daugiau informacijos ieškok mūsų viešnagių nuostatuose ir sąlygose.

Susiję straipsniai