Kaip galime padėti?

Kas yra terorizmo finansavimas?

Kas yra terorizmo finansavimas?

Terorizmo finansavimas apima prašymą skirti lėšų, jų rinkimą arba finansavimo teikimą siekiant tais pinigais paremti teroro aktus arba organizacijas. Lėšų šaltinis gali būti tiek legalus, tiek nelegalus. Kalbant tiksliau, pagal Tarptautinę konvenciją dėl kovos su terorizmo finansavimu asmuo įvykdo terorizmo finansavimo nusikaltimą, „jei tas asmuo kokiomis nors priemonėmis, tiesiogiai ar netiesiogiai, neteisėtai ir sąmoningai teikia arba renka lėšas, planuodamas arba žinodamas, kad jos visos ar iš dalies bus panaudotos vykdant“ į Konvencijos taikymo sritį patenkantį nusikaltimą.

Todėl pagrindinis terorizmą finansuojančių asmenų arba subjektų tikslas yra paslėpti nebūtinai pinigų gavimo šaltinius, bet finansavimą ir šios veiklos pobūdį.

Kas yra kova su terorizmo finansavimu (CTF)?

Terminas „kova su terorizmo finansavimu“ konkrečiai reiškia visas politikas ir teisines nuostatas, kuriomis finansinės institucijos verčiamos aktyviai stebėti savo klientus ir padėti neleisti finansuoti terorizmo.

JT pasaulinė kovos su terorizmu strategija kaip CTF veiklos pavyzdys:

JT pasaulinė kovos su terorizmu strategija (A/RES/60/288) yra unikali visuotinė priemonė, skirta padėti kovoti su terorizmu nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygmenimis. 2006 m. JT valstybės narės ją vieningai priėmė ir pirmą kartą susitarė dėl bendros strategijos bei veiksmų prieš terorizmą plano.

Ši strategija yra aiški žinia, kad bet kokios formos ir išraiškos terorizmas yra nepriimtinas. Taip pat ja skatinama atskirai ir bendrai kartu imtis praktinių veiksmų siekiant užkirsti kelią terorizmui ir su juo kovoti. Šie praktiniai veiksmai apima įvairias priemones – nuo valstybių gebėjimo kovoti su terorizmo grėsmėmis stiprinimo iki geresnio JT sistemos kovos su terorizmu veiklos koordinavimo.

Priėmus rezoliuciją ir pridėjus veiksmų planą (A/RES/60/288), JT pasaulinę kovos su terorizmu strategiją sudaro 4 pagrindiniai komponentai.

1. Problemų, sudarančių sąlygas terorizmui plisti, sprendimas.

2. Priemonės, skirtos užkirsti kelią terorizmui ir su juo kovoti.

3. Priemonės, kuriomis siekiama didinti valstybių gebėjimą užkirsti kelią terorizmui ir su juo kovoti, taip pat – stiprinti Jungtinių Tautų sistemos vaidmenį šioje srityje.

4. Priemonės, kuriomis užtikrinama, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės, o teisinė sistema būtų kovos su terorizmu pagrindas.

Susiję straipsniai