W czym możemy pomóc?

Co to jest finansowanie terroryzmu?

Co to jest finansowanie terroryzmu?

Finansowanie terroryzmu polega na poszukiwaniu, gromadzeniu lub udzielaniu funduszy z zamiarem wykorzystania ich do wspierania aktów lub organizacji terrorystycznych. Fundusze te mogą pochodzić zarówno ze źródeł legalnych, jak i nielegalnych. Ściślej rzecz biorąc, zgodnie z międzynarodową konwencją o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przestępstwo finansowania terroryzmu popełnia ten, „kto jakimikolwiek środkami, bezpośrednio lub pośrednio, bezprawnie i umyślnie, udostępnia lub gromadzi fundusze z zamiarem ich wykorzystania, lub też mając świadomość, że zostaną one wykorzystane, w całości lub w części, do dokonania” przestępstwa objętego zakresem konwencji.

Podstawowym celem osób lub podmiotów zaangażowanych w finansowanie terroryzmu nie musi być zatem ukrywanie źródeł pieniędzy — może to być także ukrywanie zarówno faktu finansowania, jak i charakteru finansowanej działalności.

Co to jest zwalczanie finansowania terroryzmu?

Termin „zwalczanie finansowania terroryzmu” odnosi się w szczególności do wszystkich zbiorów zasad i aktów prawnych, które zmuszają instytucje finansowe do aktywnego monitorowania swoich klientów w celu zapobiegania finansowaniu terroryzmu.

Przykład działania w tej materii stanowi realizowana przez ONZ Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu:

Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu (A/RES/60/288) to unikatowy światowy instrument, który umacnia krajowe, regionalne i międzynarodowe wysiłki na rzecz zwalczania terroryzmu. Poprzez jej przyjęcie w drodze konsensusu w 2006 r. wszystkie państwa członkowskie ONZ po raz pierwszy zgodziły się na wspólne podejście strategiczne i operacyjne do walki z terroryzmem.

Strategia ta wysyła jasny sygnał, że terroryzm jest niedopuszczalny we wszystkich swoich formach i przejawach. Przewiduje ponadto praktyczne kroki, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe, w celu zapobiegania terroryzmowi i jego zwalczania. Te praktyczne kroki obejmują szeroki wachlarz środków: od wzmocnienia zdolności państwa do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, aż po lepszą koordynację działań ONZ na rzecz przeciwdziałania terroryzmowi.

Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu w formie rezolucji i załączonego planu działania (A/RES/60/288) składa się z 4 filarów. Są to:

1. Usuwanie warunków sprzyjających rozprzestrzenianiu się terroryzmu.

2. Środki na rzecz zapobiegania terroryzmowi i jego zwalczania.

3. Środki mające na celu budowanie zdolności państw do zapobiegania terroryzmowi i jego zwalczania oraz wzmocnienie roli systemu ONZ w tym zakresie.

4 Środki mające na celu zapewnienie poszanowania praw człowieka wszystkich osób oraz praworządności jako podstawy walki z terroryzmem.

Powiązane artykuły