Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Ορολογία και ορισμοί για τα ομόλογα

Βρείτε παρακάτω ορισμούς που σχετίζονται με τα Ομόλογα:

Τρέχουσα απόδοση

Υποδηλώνει τις ετήσιες πληρωμές τοκομεριδίων ως ποσοστό της τρέχουσας καθαρής τιμής (προ δεδουλευμένων τόκων).

Απόδοση στη λήξη 

Η συνολική απόδοση που θα αποφέρει ένα ομόλογο όταν καταβάλει όλους τους τόκους και αποπληρώσει την αρχική επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα κρατήσετε το ομόλογο μέχρι τη λήξη και ότι τα τοκομερίδια θα επανεπενδύονται με το ίδιο επιτόκιο. Πρόκειται ουσιαστικά για τον εσωτερικό συντελεστή απόδοσης του ομολόγου, αν διακρατηθεί μέχρι τη λήξη του.

Δεδουλευμένοι τόκοι 

Το ποσό των τόκων που έχουν συσσωρευτεί σε ένα ομόλογο από την τελευταία πληρωμή του τοκομεριδίου, οι οποίοι δεν έχουν καταβληθεί ακόμη.

Καθαρή τιμή 

Η τιμή ομολόγου, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται τόκος που έχει συσσωρευτεί.

Μικτή τιμή

Αναφέρεται στην καθαρή τιμή ενός ομολόγου συν των δεδουλευμένων τόκων. Πρόκειται για την τιμή στην οποία θα αγοράζατε ή θα πουλούσατε το ομόλογο στην αγορά

Τρέχον τοκομερίδιο

Το ετήσιο επιτόκιο που καταβάλλεται για ένα ομόλογο, εκφρασμένο ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας. Συχνά αναφέρεται ως επιτόκιο ομολόγου.

Λήξη ομολόγου

Η ημερομηνία κατά την οποία το ομόλογο λήγει και το αρχικό ποσό επένδυσης επιστρέφεται στον κάτοχο.

Ονομαστική αξία ομολόγου

Το ποσό που επιστρέφει ο εκδότης στον κάτοχο του ομολόγου μόλις επιτευχθεί η λήξη του, για 1 ελάχιστη ονομαστική αξία ομολόγου.

Ποια είναι η σχέση μεταξύ των τιμών και της απόδοσης των ομολόγων;

Η τιμή και η απόδοση ενός ομολόγου είναι αντιστρόφως ανάλογες. Αυτό σημαίνει ότι όταν η τιμή ενός ομολόγου αυξάνεται, η απόδοσή του μειώνεται, και αντίστροφα.